חיפוש באתר:    

מכרזי רכש
יום שלישי כ"א באלול, תשע"ז
12.9.2017

 
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם הספקית "מלם שכר" לקבלת השלמת שרותי מחשוב
 
1. הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם ספק יחיד "מלם שכר" בהתאם לסעיף 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות").
2. ההתקשרות הינה לצורך שידרוג מערכת השכר Malam Pay & Roll (להלן: "השירותים").
3. הודעה זאת מתפקסת ברבים באתר האינטרנט של הרשות, בהתאם לסעיף 3א(א) לתקנות.
4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים רשאי לפנות למר אלעד גולדברג - מנהל בנא"ם, בטלפון: 02-5420726 או בפקס 02-5420746, בתוך 14 ימים ממועד פרסום הודעה זאת. ולהודיע לו בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק למכון את השירותים. 
 
       
       
 
ג'ינט - בניית אתרים בניית אתרים
   כל הזכויות שמורות לרשות לשיקום האסיר