חיפוש באתר:    

מתנדבים
מכרז להפעלת תכנית "מתנדבים למען אסירים משוחררים"
  1. מוזמנות בזה הצעות להפעלת תכנית "מתנדבים למען אסירים משוחררים" בפריסה ארצית, שתופעל באחריות מקצועית של הרשות לשיקום האסיר.
  2. תקופת ההתקשרות הינה ל – 12 חודשים, החל ממועד חתימת הסכם מחייב בין המזמין לזוכה, עם אופציה להארכה.
  3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א.      על התאגיד המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין.
ב.      על המציע להיות בעל ניסיון של  שלוש שנים לפחות בהפעלת שירות קהילתי אחד או יותר העוסק באחד מן התחומים הבאים בישראל:
1)     תחום מתנדבים בקהילה – בהיקף שלא יפחת מ- 100 מתנדבים בנקודת זמן.
2)     תחום סיוע לאסירים משוחררים – בהיקף שלא יפחת מ-50 אסירים משוחררים בנקודת זמן.
3)     תחום סיוע לאוכלוסיות בעלות מאפיינים דומים – בהיקף שלא יפחת מ-100 משוקמים בנקודת זמן.
4.      על המציע לצרף להצעה דו"חות כספיים מבוקרים ומאושרים על ידי רואה חשבון לשנים 2015 – 2016. 
5.      על המציע להצהיר כי הוא עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
6.      מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז, ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. כפי שמפורט באתר הרשות www.pra.co.il
7.      המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
8.      עד לתאריך 15.10.2017 תינתן למציעים אפשרות לשאול שאלות הבהרה בדואר אלקטרוני אל  meravl1@pra.gov.il   ובמידת הצורך יינתנו הבהרות והסברים ע"י המזמין.   
9.      המציע יגיש את הצעתו, כשהיא כוללת את כל מסמכי ההליך ונספחיהם, במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם "תכנית מתנדבים למען אסירים"  ויכניסה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות לשיקום האסיר, רח' כנפי נשרים 24 כ' ב, ק' 2, לא יאוחר מיום 18.10.2017 בשעה 14:00.

הסכם ונספחים פרויקט "מתנדבים למען אסירים משוחררים" 001/17

هيئة إعادة تأهيل السجناء
مناقصة لبرنامج " متطوعين من أجل سجناء مسرحين"
1 – دعوة لتقديم عروض لتشغيل وادارة برنامج " متطوعين من أجل سجناء مسرحين" في جميع انحاء البلاد، والتي سيتم تشغيلها تحت المسؤولية المهنية لهيئة إعادة تأهيل السجناء.
2 – مدة الاتفاقية هي ل 12 شهراً، تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق ملزم بين هيئة تأهيل السجناء والفائز، مع وجود إمكانية للتمديد.
3 – شروط الاشتراك في المناقصة:
-          على المتقدم بطلب المشاركة في المناقصة ان يكون مسجل في إسرائيل وفقاً للقانون ذي الصلة، والذي يملك موافقة من سلطة الضرائب.
-          خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال خدمة الجمهور، وعلى ان يكون قد عمل في إدارة مشروع في مجال خدمة المجتمع، في واحد على الأقل من التخصصات التالية:
1 – مجال متطوعين في المجتمع – بما لا يقل عن 100 متطوع في أن واحد.
2 – تقديم المساعدة للسجناء المسرحين – ما لا يقل عن 50 سجيناً في وقت محدد.
3 – تقديم المساعدة للمواطنين ذوي الخصائص المماثلة – ما لا يقل عن 100 إعادة تأهيل في وقت محدد.
-          يجب على المتقدم بالطلب أن يرفق البيانات المالية المدققة والمصادق عليها من قبل محاسب للسنوات 2015 -2016.
-          يجب على المتقدم للمناقصة أن يقدم التزام على انه يفي بمتطلبات القانون بما يتعلق بتوظيف الموظفين.
-          هذا الإعلان هو جزاء لا يتجزأ من كتيب المناقصة، ولا ينقص من الشروط التي تضمها المناقصة، بل يضيف إليها، كما هو مفصل في الموقع الإلكتروني للهيئة www.pra.co.il .
-          هيئة تأهيل السجناء لا تلتزم بقبول أرخص عرض أو أي عرض.
-          سوف تعطى حتى تاريخ 15.10.2017 الفرصة للمتقدمين للمناقصة للإمكانية بالتقدم بأسئلة، وذلك بواسطة البريد الالكتروني meravl1@pra.gov.il  . سيتم تقديم الإيضاحات من قبل الهيئة.
على المعنين التقدم بالعرض والذي يشمل الوثاق والملحقات، داخل مغلف مغلق يوجه الى " متطوعين من أجل السجناء" والذي يجب إدخاله في صندوق العطاءات في مكاتب هيئة إعادة تأهيل السجناء، شارع كنفي نشريم 24 الطابق 2 حتى موعد أقصاه 18.10.2017حتى الساعة 14:00.  


הסכם ונספחים פרויקט "מתנדבים למען אסירים משוחררים" 001/17
 

       
       
 
ג'ינט - בניית אתרים בניית אתרים
   כל הזכויות שמורות לרשות לשיקום האסיר