חיפוש באתר:    

נהלי מחקר
ביצוע מחקרים ברשות לשיקום האסיר
ד"ר רותם אפודי – ראש מחלקת מחקר והדרכה
 
הרשות לשיקום האסיר הנה הגורם הממלכתי האמון על מלאכת שיקומם של אסירים משוחררים ובני משפחותיהם.
פעילותה המגוונת של הרשות לשיקום האסיר מלווה בעשייה מחקרית, שנועדה לבחון את השפעותיהן קצרות הטווח וארוכות הטווח של העשייה השיקומית בקרב האסירים משוחררים ו/או בני משפחותיהם.  מחקרים אלו מבוצעים הן על ידי אנשי אקדמיה מדיספלינות רלוונטיות שונות, והן בידי סטודנטים - כחלק ממילוי חובותיהם לקבלת תארים אקדמיים גבוהים.
 על מנת ליזום, להסדיר ולפקח על עשייה מחקרית זו, פועלת ברשות ועדת מחקר שתפקידה בין היתר, לבדוק האם המחקרים המתוכננים עומדים בעקרונות האקדמיים והאתיים, ותואמים להוראות  החוקיות והמנהליות.
הרשות לשיקום האסיר מייחסת חשיבות עליונה להנחלתה של מדיניות מבוססת עובדות, המביאה לקשר הדוק בין עבודת השטח ובין ההערכה האמפירית האקדמית של עבודה זאת. לשם ביסוסה של מדיניות זאת, מעודדת הרשות עריכת מחקרים אקדמיים במגוון רחב של נושאים הרלוונטיים לנושא שיקום אסירים ובני משפחותיהם. הרשות רואה בכך תרומה הן לידע המקצועי באופן העשוי לשפר ולייעל את השירות, והן תרומה רחבה לידע האקדמי בתחום.

הגשת הצעת מחקר לאישור
1.       בקשות לאישור מחקרים יוגשו לראש תחום מחקר לפחות 4 חודשים לפני המועד המתוכנן לתחילת ביצוע המחקר. הבקשה תוגש ע"ג טופס (רצ"ב) ואליו תצורף הצעת המחקר. 
2.       ועדת המחקר ברשות לשיקום האסיר, או לחילופין יו"ר הועדה בשיתוף ראש תחום מחקר ומפקח ארצי, ידונו בבקשה עד חודשיים מיום הגשתה. 
3.       בבואה לדון בבקשה, תבחן הועדה את הקריטריונים הבאים : התועלת והחידוש לתחום שיקום האסירים ולידע המקצועי ; רמתו האקדמית של החוקר ושל המחקר ; ביצוע המחקר לא יפגע ולא יסכן את אוכלוסיית היעד ; מספר המחקרים המתבצעים בו זמנית בתחומים דומים. 
4.       באישור מחקרים, תינתן עדיפות למחקרים לתארים מתקדמים (עבודות תיזה ודוקטורט), מתוך הנחה שאושרו ע"י המוסד האקדמי והנם בעלי רמה אקדמית גבוהה.
5.       ראש תחום מחקר ישיב למבקש את תשובת הועדה, כולל הערות או תיקונים אם ישנם.

 לגבי מחקר שאושר :
  1. החוקר יחתום על טופס אישור סודיות הנוגע לכל המידע אליו ייחשף במהלך ביצוע המחקר. 
  2. עובד הרשות לשיקום האסיר הרלוונטי לתחום המחקר ילווה את החוקר ויסייע לו. בנוסף, ילווה החוקר מעת לעת ובהתאם לצורך ע"י ראש תחום מחקר ברשות לשיקום האסיר.  
  3. החוקר יגיש מידי חצי שנה דו"ח התקדמות מפורט ליו"ר ועדת מחקר ולראש מחלקת המחקר ברשות לשיקום האסיר. 
  4. עם סיום המחקר, יעביר החוקר לידי הרשות לשיקום האסיר 3 עותקים של עבודת המחקר.
  5. אם יתבקש לכך, יציג החוקר את מחקרו בכנסים מקצועיים רלוונטיים לבקשתה של הרשות לשיקום האסיר.
 
       
       
 
ג'ינט - בניית אתרים בניית אתרים
   כל הזכויות שמורות לרשות לשיקום האסיר