חיפוש באתר:  


 

קול קורא הפעלת קבוצות לאסירות
דף הבית >> קול קורא הפעלת קבוצות לאסירות
מכרז להפעלת תכנית "הפעלת קבוצות לאסירות, אימהות וילדיהן"
  1. מוזמנות בזה הצעות להפעלת תכנית "הפעלת קבוצות לאסירות אימהות וילדיהן" בפריסה ארצית, שתופעל באחריות מקצועית של הרשות לשיקום האסיר.
  2. תקופת ההתקשרות הינה ל – 12 חודשים, החל ממועד חתימת הסכם מחייב בין המזמין לזוכה, עם אופציה להארכה.
  3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א.      על התאגיד המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין.
ב.      על המציע להיות בעל ניסיון של  שלוש שנים לפחות בהפעלת שירות קהילתי אחד או יותר העוסק באחד מן התחומים הבאים בישראל:
1)     תחום הפעלת קבוצות לנשים וילדים על קצה רצף הסיכון והסכנות.
2)     תחום סיוע לאסירות משוחררות.
3)     תחום סיוע לאוכלוסיות בעלות מאפיינים דומים .
4.      על המציע לצרף להצעה דו"חות כספיים מבוקרים ומאושרים על ידי רואה חשבון לשנים 2015 – 2016. 
5.      על המציע להצהיר כי הוא עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
6.      מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז, ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. כפי שמפורט באתר הרשות www.pra.co.il
7.      המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
8.      עד לתאריך 15.11.2017 תינתן למציעים אפשרות לשאול שאלות הבהרה בדואר אלקטרוני אל  ronisha@pra.gov.il ובמידת הצורך יינתנו הבהרות והסברים ע"י המזמין.   
9.      המציע יגיש את הצעתו, כשהיא כוללת את כל מסמכי ההליך ונספחיהם, במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם תכנית הפעלת קבוצות לאסירות, אמהות וילדיהן"  ויכניסה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות לשיקום האסיר, רח' כנפי נשרים 24 כ' ב, ק' 2, לא יאוחר מיום 23.11.2017 בשעה 14:00.

הסכם ונספחים תכנית "הפעלת קבוצות לאסירות, אימהות וילדיהן"

هيئة إعادة تأهيل السجناء
مناقصة لبرنامج "اقامة وتفعيل مجموعات لسجينات, امهات واولادهن"
1 – دعوة لتقديم عروض لتشغيل وادارة برنامج " اقامة وتفعيل مجموعات لسجينات, امهات واولادهن" في جميع انحاء البلاد، والتي سيتم تشغيلها تحت المسؤولية المهنية لهيئة إعادة تأهيل السجناء.
2 – مدة الاتفاقية هي ل 12 شهراً، تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق ملزم بين هيئة تأهيل السجناء والفائز، مع وجود إمكانية للتمديد.
3 – شروط الاشتراك في المناقصة:
-          على المتقدم بطلب المشاركة في المناقصة ان يكون مسجل في إسرائيل وفقاً للقانون ذي الصلة، والذي يملك موافقة من سلطة الضرائب.
-          خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال خدمة الجمهور، وعلى ان يكون قد عمل في إدارة مشروع في مجال خدمة المجتمع، في واحد على الأقل من التخصصات التالية:
1 – في مجال اقامة وتفعيل مجموعات لنساء واولاد الموجودين على الحافة من حيث الخطر والخطورة.
2 – في مجال مساعدة ومساندة السجينات المحرّرات.
3 – في مجال مساعدة مجموعات ومواطنين لديهم صفات ومشاكل مماثلة.
-          يجب على المتقدم بالطلب أن يرفق البيانات المالية المدققة والمصادق عليها من قبل محاسب للسنوات 2015 -2016.
-          يجب على المتقدم للمناقصة أن يقدم التزام على انه يفي بمتطلبات القانون بما يتعلق بتوظيف الموظفين.
-          هذا الإعلان هو جزاء لا يتجزأ من كتيب المناقصة، ولا ينقص من الشروط التي تضمها المناقصة، بل يضيف إليها، كما هو مفصل في الموقع الإلكتروني للهيئة www.pra.co.il .
-          هيئة تأهيل السجناء لا تلتزم بقبول أرخص عرض أو أي عرض.
-          سوف تعطى حتى تاريخ 15.11.2017 الفرصة للمتقدمين للمناقصة للإمكانية بالتقدم بأسئلة، وذلك بواسطة البريد الالكتروني ronisha@pra.gov.il . سيتم تقديم الإيضاحات من قبل الهيئة.
على المعنين التقدم بالعرض والذي يشمل الوثاق والملحقات، داخل مغلف مغلق يوجه الى "اقامة وتفعيل مجموعات لسجينات, امهات واولادهن " والذي يجب إدخاله في صندوق العطاءات في مكاتب هيئة إعادة تأهيل السجناء، شارع كنفي نشريم 24 الطابق 2 حتى موعد أقصاه 23.11.2017حتى الساعة 14:00.  

הסכם ונספחים תכנית "הפעלת קבוצות לאסירות, אימהות וילדיהן"
 

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il