חיפוש באתר:  


 
קול קורא
דף הבית >> קול קורא
מכרז להפעלת תכנית "דירות לוויין לאסירות משוחררות בקהילה"
 
1.מוזמנות בזה הצעות להפעלת תכנית "דירות לוויין לאסירות משוחררות בקהילה" בפריסה ארצית, שתופעל באחריות מקצועית של הרשות לשיקום האסיר.
2.תקופת ההתקשרות הינה ל – 12 חודשים, החל ממועד חתימת הסכם מחייב בין המזמין לזוכה, עם אופציה להארכה.
3.תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. על התאגיד המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין.
ב.על המציע להיות בעל ניסיון של  שלוש שנים לפחות בהפעלת שירות קהילתי אחד או יותר העוסק באחד מן התחומים הבאים בישראל:
1)תחום הפעלת דירות לוויין בקהילה לאוכלוסיות נתמכות.
2)תחום סיוע לאסירות משוחררות.
3)תחום סיוע לאוכלוסיות בעלות מאפיינים דומים.
4.על המציע לצרף להצעה דו"חות כספיים מבוקרים ומאושרים על ידי רואה חשבון לשנים 2015 – 2016.  
5.על המציע להצהיר כי הוא עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
6.מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז, ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. כפי שמפורט באתר הרשות www.pra.co.il
7.המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
8.עד לתאריך 15.11.2017 תינתן למציעים אפשרות לשאול שאלות הבהרה בדואר אלקטרוני אל ronisha@pra.gov.il    ובמידת הצורך יינתנו הבהרות והסברים ע"י המזמין.   
9.המציע יגיש את הצעתו, כשהיא כוללת את כל מסמכי ההליך ונספחיהם, במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם תכנית "דירות לוויין לאסירות משוחררות בקהילה"  ויכניסה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות לשיקום האסיר, רח' כנפי נשרים 24 כ' ב, ק' 2, לא יאוחר מיום 23.11.2017 בשעה 14:00.

הסכם ונספחים תכנית "דירות לווין לאסירות משוחררות בקהילה"
 
هيئة إعادة تأهيل السجناء
مناقصة لبرنامج "اقامة بيوت انتقالية لسجينات محرّرات"
1 – دعوة لتقديم عروض لتشغيل وادارة برنامج "اقامة بيوت انتقالية لسجينات محرّرات" في جميع انحاء البلاد، والتي سيتم تشغيلها تحت المسؤولية المهنية لهيئة إعادة تأهيل السجناء.
2 – مدة الاتفاقية هي ل 12 شهراً، تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق ملزم بين هيئة تأهيل السجناء والفائز، مع وجود إمكانية للتمديد.
3 – شروط الاشتراك في المناقصة: 
- على المتقدم بطلب المشاركة في المناقصة ان يكون مسجل في إسرائيل وفقاً للقانون ذي الصلة، والذي يملك موافقة من سلطة الضرائب.
- خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال خدمة الجمهور، وعلى ان يكون قد عمل في إدارة مشروع في مجال خدمة المجتمع، في واحد على الأقل من التخصصات التالية: 
1 – مجال اقامة وتفعيل بيوت انتقالية في الحقل لمجموعات هدف صاحبة احتياجات.
2 – مجال مساعدة ومساندة سجينات محرّرات.
3 – مجال مساعدة مجموعات ذات احتياجات مماثلة.
- يجب على المتقدم بالطلب أن يرفق البيانات المالية المدققة والمصادق عليها من قبل محاسب للسنوات 2015 -2016.
- يجب على المتقدم للمناقصة أن يقدم التزام على انه يفي بمتطلبات القانون بما يتعلق بتوظيف الموظفين.
- هذا الإعلان هو جزاء لا يتجزأ من كتيب المناقصة، ولا ينقص من الشروط التي تضمها المناقصة، بل يضيف إليها، كما هو مفصل في الموقع الإلكتروني للهيئة www.pra.co.il .
- هيئة تأهيل السجناء لا تلتزم بقبول أرخص عرض أو أي عرض.
- سوف تعطى حتى تاريخ 15.11.2017 الفرصة للمتقدمين للمناقصة للإمكانية بالتقدم بأسئلة، وذلك بواسطة البريد الالكتروني.   ronisha@pra.gov.il  سيتم تقديم الإيضاحات من قبل الهيئة.
على المعنين التقدم بالعرض والذي يشمل الوثاق والملحقات، داخل مغلف مغلق يوجه الى "اقامة بيوت انتقالية لسجينات محرّرات" والذي يجب إدخاله في صندوق العطاءات في مكاتب هيئة إعادة تأهيل السجناء، شارع كنفي نشريم 24 الطابق 2 حتى موعد أقصاه 23.11.2017 حتى الساعة 14:00.  

הסכם ונספחים תכנית "דירות לווין לאסירות משוחררות בקהילה"

   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269