חיפוש באתר:  


 

-----
דף הבית  >>   >>  -----

8/7/2020
ט"ז/תמוז /תשפ"א
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם חברת " Greenware " לרכישת שירות כיתה
ממחושבת במסגרת תעסוקתית חינוכית לנוער וצעירים, הנותנת כלי חינוכי לטיפול בבני נוער בסיכון.
1 . הרשות לשיקום האסיר )להלן: "הרשות"( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם ספק
יחיד " Greenware " כפתרון חסכוני ויעיל להקמת כיתות ממוחשבות באמצעות שימוש במחשב אחד
בלבד לכל כיתה שיחובר למספר מסכים במקביל , ולעבודה עם תוכנה ייחודית בשיתוף עם מיקרוסופט ,
ובכך להוזיל את עלויות הכיתה משמעותית ולהעלות את רמת אבטחת המידע .
2. ההתקשרות הינה לצורך רכישת שירות כיתה ממוחשבת במסגרת חינוכית לנוער בסיכון, לשם ומתן כלי
חינוכי לטיפול בבני נוער בסיכון. )להלן: "השירותים"(
3 . הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א)ב( לתקנות חובת
המכרזים, תשנ"ג - 1993 )להלן: "התקנות"(
4 . כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים רשאי לפנות למר
ערן בן משה טכנאי רשתות ותקשורת מחשבים בטלפון – 054-7727676 בתוך 14 ימים ממעוד פרסום
הודעה זאת , ולהודיע לו בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .
http://%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il