חיפוש באתר:  


 
הודעה בדבר כוונה לקבל פטור ממכרז התקשרות עם חברת צילומתיק
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה לקבל פטור ממכרז התקשרות עם חברת צילומתיק

כ"ט/טבת /תש"פ 26.1.2020
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם חברת " צילומתיק" לרכישת 4 מדפסות מדגם XEROX B650XL ל-4 מחוזות הרשות .
1 . הרשות לשיקום האסיר )להלן: "הרשות"( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם ספק
יחיד " צילומתיק " כפתרון חסכוני ויעיל למדפסות מרכזיות ל-4 מחוזות הרשות ,
ובכך להוזיל את עלויות ההדפסה משמעותית ולהעלות את רמת אבטחת המידע .
2. ההתקשרות הינה לצורך רכישת שירות המדפסות לאחר שלא נמצא ספק אשר נותן שירות למדפסות מדגם הנ"ל. )להלן: "השירותים"(
3 . הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א)ב( לתקנות חובת
המכרזים, תשנ"ג - 1993 )להלן: "התקנות"(
4 . כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים רשאי לפנות למר
ערן בן משה טכנאי רשתות ותקשורת מחשבים בטלפון – 054-7727676 בתוך 14 ימים ממעוד פרסום
הודעה זאת , ולהודיע לו בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

http://www.pra.co.il/image/users/180409/ftp/my_files/VB6SS-025.pdf?id=32038591


   
רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131 טלפון: 02-5420700 פקס: 02-6527269