חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מכללת "ספיר"- קורס מפעילי מיכון חקלאי
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם מכללת "ספיר"- קורס מפעילי מיכון חקלאי

1 הרשות לשיקום האסיר )להלן: "הרשות"(מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם
"מכללת ספיר" וזאת מאחר ולמיטב ידיעתנו ומפניות שנעשו לגופים אחרים השרות המוצע על ידם הנו
יחודי, בין היתר, עקב יצירת מענים בפריפרייה הגיאוגרפית, באזור הדרום שם קיים ביקוש גבוה
להכשרה מסוג זה. כמו כן ההכשרה מתבצעת אף באזור הפתוח -יתרון בתקופת הקורונה.
2 . ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי קורס ייעודי לעובדי מיכון חקלאי בגידולי שדה בדרום הארץ
להלן: "השירותים"(
3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א( לתקנות
חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 )להלן: "התקנות"(
4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי
שפורטו לעיל רשאי לפנות לגב' מירב לוי, ר"ת תעסוקה, לכתובת מייל meravl1@pra.gov.il תוך 14 ימים
ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il