חיפוש באתר:  


 

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם ---עמותת "בדרכך"
דף הבית  >>   >>  הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם ---עמותת "בדרכך"


הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז-התקשרות עם ---עמותת "בדרכך"

.1 הרשות לשיקום האסיר (להלן: "הרשות")מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם עמותת "בדרכך", וזאת לאחר שנעשו פניות אל מספר גופים לשם קבלת שרותי דיור ייעודי לאסירות משוחררות בתוך דירה לנשים וליווי טיפולי מותאם צרכים, אך אין ביכולתם לספק שרות זה ,ולמיטב ידיעתנו אין גורמים נוספים מלבד העמותה האמורה היכולים לספק שרות זה.
.2 ההתקשרות הנה לצורך קבלת שרותי דיור, ליווי ומיצוי זכויות לאסירות משוחררות ( להלן: "השירותים")
3. הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3 א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 (להלן: "התקנות")
4. כל אדם / גוף / מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים המבוקשים כפי שפורטו לעיל רשאי לפנות לגב' רוני שפירא, מנהלת תחום שיקום אסירות, לכתובת מייל ronisha@pra.gov.il תוך 14ימים ממועד פרסום הודעה זאת , ולהודיע לה בכתב כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את השירותים .

 

רחוב כנפי נשרים 24, ירושלים, ת.ד 34131
טלפון: 2775* שלוחה 1 או 02-5420700 פקס: 02-6527269                                                                                       
       

מייל: rcall@pra.gov.il